ТЕОДОРА ПАВЛОВА
РЪКОВОДИТЕЛ

Родом съм от град Тополовград. Живея в град Карлово от 10 години. Омъжена съм, имам две деца. Първородната е във втори клас, а втората е в детска градина.

Завършила съм университета в Бургас – „Проф. д-р Асен Златаров“, специалност неорганични химични технологии, инженер-химик съм по професия, степен -бакалавър.

Започнах работа В СОНИК СТАРТ като социален асистент в Центъра за деца с увреждания. В период от два месеца по-късно започнах работа като възпитател и социален асистент.

Работата ми на възпитател бе да обгрижвам децата, да им организирам времето така, че те да могат да се справят максимално самостоятелно с ежедневните си задължения. От друга страна оказвах и сериозна подкрепа на родителите, за да могат да работят и да организират ежедневието си.

На по-късен етап от време отидох в Центъра от семеен тип за настаняване на деца с увреждания. Започнах като педагог и социален асистент. Работата ми беше да се занимавам с децата в образователния им процес, да учим домашните, да работим различни групови и индивидуални дейности и също така да ги обгрижвам и насочвам за постигане на  самостоятелен живот, до колкото физическото и психическото им състояние позволява това.

Година по-късно станах социален работник. Работата ми беше изцяло свързана с писане на документация. Не след дълго поех и ръководната функция на Центъра от семеен тип за деца с увреждания.

Като ръководител на ЦНСТДУ, ЦСРИ и ЦНСТПЛУ отговарям за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Оказвам методическа подкрепа на екипа. Осъществявам контакт с организациите и институциите, работещи в подкрепа на децата и младежите. Оказвам подкрепа и грижа на децата, осъществявам връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местните институции, установяване и поддържане на връзка със семействата и близките. Отговарям за организацията и качественото провеждане на социалната дейност, изготвянето и развиването на методики за работа в тази област и подготовката на отчетната документация за тази и ако е необходимо и други дейности, в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги.

Най-трудното в тази сфера е да се работи с хората, с различните етноси. Има неразбиране от една, друга или трета страна. Опитваме се да задоволяваме потребности на хората от всякакво естество. Визирам и предишната ми работа и сегашната. Удовлетворение ми носи радостта от постигнатото в работата с хората.

Трудно се взимат важни решения, трудно е и реализирането им. Решенията за определена ситуация или случай не се взимат само от мен, необходим е мултидисциплинарен екип. Такъв, какъвто според мен сме постигнали в СОНИК СТАРТ.

Като ръководител успявам да мотивирам хората, като съм наравно с тях във всяко едно отношение. Заедно сме във всичко. Като социален работник, работата е доста по-различна, но не ме притеснява, защото съм свикнала с нея от много години. Като ръководител е по-сложно, защото съм на ръководна позиция отскоро. В момента дори се сработваме с екипа, защото започнахме работа заедно и сега им е малко трудно да ме възприемат в ролята на ръководител. Стараем се да няма проблеми и всичко да върви гладко.

Нямам специално мото в живота, за мен е най-важно да имам здраво и щастливо семейство и работата да ме удовлетворява. Естествено, слагам семейството на първо място, дори и това да звучи грешно.

За мен СОНИК СТАРТ е организация за подобряване качеството на живот и социални умения на децата и възрастните в риск и техните семейства.

РОСЕНА ПОПОВА
ПСИХОЛОГ

Отговаря за психологичната работа в ЦСРИ – Карлово. Провежда групови и индивидуални консултации с потребители, семейно консултиране и мотивиране. Прилага индивидуален подход и групиране според степента на увреждане и интересите на потребителите на центъра.Притежава умения за работа с деца в риск, деца с проблеми в личностното развитие.

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА
СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ / ТРУДОТЕРАПЕВТ

Като социален асистент в ЦСРИ – Карлово има ключова роля за работа в Центъра. Отговаря за техническата поддръжка на работата на социалния работник, осигуряване на нужните материали и подготовка на документи свързани с безпроблемното протичане на работния процес. Като трудотерапевт участва в изготвянето на оценки на потребителите, овладяване на битови и трудови умения за постигане на самостоятелност и формиране на личността.

ГАЛИНА ДЕЛЧЕВА
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Като социален работник в Центъра извършвам социална дейност в помощ на децата и възрастните, ползващи услугите на ЦСРИ - СОНИК СТАРТ. Подпомагам решаването на различни случаи, консултирам колеги от екипа. Осъществявам връзки със системата от услугите в общността. Извършвам първоначална оценка на случая, констатирам потребностите от конкретна социална услуга; инициирам екипно обсъждане, подготвям план за работа. Водя индивидуални и групови консултации.